INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE
 
Spoločnosť Tastya.s. Organizačná zložka (ďalej len Tasty a.s.) je prevádzkovateľom internetového obchodu. Cieľom spoločnosti Tastya.s. Organizačná zložka je spokojný zákazník. V rámci svojej činnosti spoločnosť Tastya.s. spracúva osobné údaje svojich súčasných a potenciálnych zákazníkov. Spracovanie a ochrana osobných údajov prebieha v súlade so zákonnou úpravou a s využitím existujúcich technických možností.
 
Spoločnosť Tastya.s. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.
 
V prípade, že udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka bude spoločnosť Tastya.s. vykonávať spracovanie Vašich osobných údajov aj pre tieto účely.
 
1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA
1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Tastya.s.Organizačná zložka, so sídlom Osadná 2. Bratislava, identifikačné číslo: 45474079, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 10636 (ďalej len "správca").
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: Praha 9, Poděbradská 36, PSČ 19000, adresa elektronickej pošty: info@dsgl.sk, telefón: +421 221 201 487
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 
2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");
• splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2.2. V prípade udelenia Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka je právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").
 
3. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
3.2. V prípade udelenia Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka je účelom spracovania Vašich osobných údajov zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
3.3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.
 
4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4.2. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené na základe Vášho súhlasu, je najdlhšie 10 rokov od poslednej zaznamenanej aktivity, alebo do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 
5. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát.
5.2. Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
 
6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
6.2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.
6.4. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom:
• preklikom na odkaz v e-mailovej správe,
• zaslaním odvolaním súhlasu na e-mailovú adresu: info@dsgl.sk,
• odobratím súhlasu vo Vašom profile na www.dsgl.sk
6.5. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.